Privacy- en cookiebeleid

Hair7even is geves­tigd aan de Bre­de­rol­aan 2 in Wad­dinx­veen en is te berei­ken op tele­foon­num­mer 0182 613 293 of via het e‑mailadres info@hair7.nl.

Dit pri­va­cy- en coo­kie­be­leid is van toe­pas­sing voor het gebruik van onze web­si­te hair7.nl en de daar­op ont­slo­ten dienst­ver­le­ning van Hair7even. De ingangs­da­tum voor de gel­dig­heid van deze voor­waar­den is 01-04-2021. Met het publi­ce­ren van een nieu­we ver­sie ver­valt de gel­dig­heid van alle voor­gaan­de versies.

privacy algemeen

Hair7even vindt jouw pri­va­cy belang­rijk en dat er ver­ant­woord met per­soons­ge­ge­vens omge­gaan moet wor­den. Daar­om ver­wer­ken alleen gege­vens die nodig zijn voor (het ver­be­te­ren van) onze dienst­ver­le­ning. Wij gaan zorg­vul­dig met de infor­ma­tie die wij over je ver­za­me­len. De gege­vens die wij van je ont­van­gen wor­den uit­slui­tend gebruikt voor het daar­voor bestem­de doel. Wij stel­len jouw gege­vens nooit ter beschik­king voor com­mer­ci­ë­le doel­stel­lin­gen aan derden.

In dit pri­va­cy- en coo­kie­be­leid lees je wel­ke gege­vens door ons wordt ver­za­meld, waar deze gege­vens voor wor­den gebruikt en met wie en onder wel­ke voor­waar­den deze gege­vens even­tu­eel met der­den gedeeld kun­nen wor­den. Ook leg­gen wij je uit op wel­ke wij­ze jouw gege­vens opge­sla­gen wor­den en hoe wij jouw gege­vens tegen mis­bruik bescher­men en wel­ke rech­ten je hebt met betrek­king tot de door jou aan ons ver­strek­te persoonsgegevens.

Mocht je vra­gen heb­ben over dit pri­va­cy- en coo­kie­be­leid kun je con­tact opne­men met ons con­tact­per­soon voor pri­va­cy­za­ken. Je vindt de con­tact­ge­ge­vens aan het ein­de van deze verklaring.

doel van de verwerking

Algemeen doel

Als klant van Hair7even ver­za­me­len en bewa­ren per­soons­ge­ge­vens zoals naam, e‑mailadres, tele­foon­num­mer. Zolang je klant bent bij ons heb­ben we deze gege­vens nodig. De gege­vens die Hair7even ver­za­melt zijn uit­slui­tend ten behoe­ve van onze dienstverlening.

Jouw gege­vens wor­den niet met der­den gedeeld, anders dan om aan boek­houd­kun­di­ge en ove­ri­ge admi­ni­stra­tie­ve ver­plich­tin­gen te vol­doen. Deze der­den zijn alle­maal tot geheim­hou­ding gehou­den op grond van de over­een­komst tus­sen hen en ons of een eed of wet­te­lij­ke verplichting.

We ver­wer­ken (moge­lijk) de vol­gen­de gege­vens van jou:

 • Je naam
 • Geboor­te­da­tum*
 • Geslacht*
 • Adres­ge­ge­vens*
 • Je tele­foon­num­mer*
 • Je e‑mailadres*
 • Jouw bank­re­ke­ning­num­mer met tenaamstelling*
 • Gege­vens over je acti­vi­tei­ten op onze website

Ove­ri­ge gegevens:

 • Gege­vens over jouw surf­ge­drag op onze site;
 • Inter­net­brow­ser en appa­raat type.

Gege­vens die wij (moge­lijk) ver­za­me­len n.a.v. jouw bezoe­ken en con­tac­ten met onze salon:

 • Klant­ge­ge­vens uit onze his­to­rie met jou:
 • Gemaak­te afspraken
 • Behan­de­lin­gen
 • Gekoch­te producten
 • Recep­ten
 • Kas­sa­bon­nen
 • Gespaar­de punten
 • Ver­koch­te abonnementen
 • SEPA incasso’s
 • Log ver­zon­den e‑mail

Door jou inge­vuld in een con­tact­scherm (de met een * gemar­keer­de gege­vens zijn niet ver­plicht dus daar­over beschik­ken wij alleen als jij ervoor kiest deze gege­vens te verstrekken).

Boven­staan­de per­soons­ge­ge­vens heb­ben wij van jou ver­kre­gen of van­uit open­ba­re bron­nen zoals soci­al media.

Nieuwsbrief (laposta)

Onze nieuws­brief wordt ver­stuurd met Lap­o­sta. Je ont­vangt alleen de nieuws­brief wan­neer je je hier­voor hebt inge­schre­ven via onze web­si­te of als je gebruik hebt gemaakt van ons onli­ne boe­kings­sys­teem. Onder­aan elke e‑mail staat een link om je af te mel­den van de nieuws­brief. We bewa­ren deze gege­vens voor dit doel­ein­de, tot­dat u zich heeft uitgeschreven.

Om u de nieuws­brief te kun­nen ver­stu­ren, wordt je naam en e‑mailadres ver­werkt door Lap­o­sta. Jouw per­soons­ge­ge­vens wor­den door Lap­o­sta bevei­ligd opge­sla­gen.

Lap­o­sta maakt gebruik van coo­kies en ande­re inter­net­tech­no­lo­gie­ën die laten zien of e‑mails wor­den geo­pend en gele­zen. Infor­ma­tie over hoe Lap­o­sta met uw gege­vens omgaat, kunt in vin­den in de pri­va­cy poli­cy van Lap­o­sta.

Contact

Wan­neer je con­tact met ons opneemt per tele­foon, e‑mail, ons con­tact­for­mu­lier, Whats­App of soci­al media heb­ben we auto­ma­tisch gege­vens van je ont­van­gen. Deze ver­wer­ken we om te kun­nen rea­ge­ren op uw bericht.

Fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Het kan voor­ko­men dat Hair7even op grond van wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen jouw gege­vens moet delen in ver­band met een uit over­heids­we­ge fis­caal of straf­rech­te­lijk onder­zoek. In zo’n situ­a­tie zijn wij gedwon­gen deze gege­vens vrij te geven aan de betref­fen­de instantie.

Bewaartermijn

Jouw gege­vens wor­den bewaard zolang je klant bij ons bent. Dit houdt in dat wij jouw gege­vens bewa­ren tot­dat je aan­geeft dat je geen gebruik meer wenst te maken van onze dien­sten. wij zul­len dit opvat­ten als een ver­geet­ver­zoek en uw per­soons­ge­ge­vens vol­le­dig uit ons klan­ten­be­stand verwijderen.

Om mis­bruik te voor­ko­men ver­stu­ren wij kopie­ën en (persoons)gegevens uit­slui­tend naar het ons beken­de e‑mailadres. Wan­neer je jouw gege­vens wenst te ont­van­gen op bij­voor­beeld een afwij­kend e‑mailadres of een post­adres zul­len wij je vra­gen om je te legitimeren.

Wij hou­den een admi­ni­stra­tie bij van afge­han­del­de ver­zoe­ken, in het geval van een ver­geet­ver­zoek admi­ni­stre­ren wij gea­no­ni­mi­seer­de gege­vens. Alle afschrif­ten en kopie­ën van gege­vens ont­vang je in de machi­ne­lees­ba­re gege­vens­in­de­ling die wij bin­nen onze sys­te­men hanteren.

Van­we­ge admi­ni­stra­tie­ve ver­plich­tin­gen bewa­ren we betaal­ge­ge­vens met jouw (persoons)gegevens voor 8 jaar.

recht op inzage

Algemeen

Je hebt als betrok­ke­ne bepaal­de rech­ten met betrek­king tot de per­soons­ge­ge­vens die door ons of namens ons wor­den ver­werkt. In dit gedeel­te leg­gen we uit wel­ke rech­ten dit zijn en hoe je je op deze rech­ten kunt beroepen.

Inzage, rectificatie en wissing

je hebt het recht om te weten wel­ke per­soons­ge­ge­vens we van je ver­wer­ken en je mag ver­vol­gens ver­zoe­ken deze te laten rec­ti­fi­ce­ren of te wissen.

Een ver­zoek voor inza­ge, rec­ti­fi­ca­tie of wis­sing kun je stu­ren naar con­tact­per­soon voor pri­va­cy­za­ken. Je ont­vangt bin­nen 30 dagen een reac­tie op jouw ver­zoek. Wordt je ver­zoek inge­wil­ligd, dan stu­ren wij een kopie van jouw gege­vens naar het ons beken­de e‑mailadres.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te ver­zoe­ken de ver­wer­king van jouw per­soons­ge­ge­vens te beper­ken, bij­voor­beeld, wan­neer de gege­vens niet meer juist zijn, de ver­wer­king onrecht­ma­tig is of we jouw per­soons­ge­ge­vens niet meer nodig hebben.

Je kunt jouw ver­zoek voor beper­king van jouw per­soons­ge­ge­vens stu­ren naar ons con­tact­per­soon voor pri­va­cy­za­ken. Je ont­vangt bin­nen 30 dagen een reac­tie op jouw ver­zoek. Als jouw ver­zoek wordt inge­wil­ligd stu­ren wij een beves­ti­ging dat gege­vens m.b.t. de beper­king niet lan­ger ver­werkt zul­len wor­den naar het ons beken­de e‑mailadres.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw per­soons­ge­ge­vens van ons in een gestruc­tu­reer­de, gang­ba­re en machi­naal lees­ba­re vorm te ont­van­gen, zodat je deze aan een ande­re par­tij kunt over­dra­gen, wan­neer je ons toe­stem­ming had gege­ven om uw gege­vens te ver­wer­ken en wan­neer de ver­wer­king geau­to­ma­ti­seerd is gedaan.

Een ver­zoek hier­voor kun je indie­nen bij ons con­tact­per­soon voor pri­va­cy­za­ken. Je ont­vangt bin­nen 30 dagen een reac­tie op je ver­zoek. Als jouw ver­zoek wordt inge­wil­ligd stu­ren wij je op het bij ons beken­de e‑mailadres afschrif­ten of kopie­ën van alle gege­vens over jou die wij heb­ben ver­werkt of in opdracht van ons door ande­re ver­wer­kers of der­den zijn ver­werkt. Naar alle waar­schijn­lijk­heid kun­nen wij in een der­ge­lijk geval de dienst­ver­le­ning niet lan­ger voort­zet­ten, omdat de vei­li­ge kop­pe­ling van data­be­stan­den dan niet lan­ger kan wor­den gegarandeerd.

Recht op bezwaar en overige rechten

In veel voor­ko­men­de geval­len heb je het recht bezwaar te maken tegen de ver­wer­king van jouw per­soons­ge­ge­vens door Hair7even of in opdracht van ons. Wan­neer je bezwaar maakt, zul­len zij direct de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens sta­ken in afwach­ting van de afhan­de­ling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond, zul­len wij afschrif­ten en/of kopie­ën van gege­vens die wij (laten ver­wer­ken) ter beschik­king stel­len aan je. Daar­na zal de ver­wer­king blij­vend stop­ge­zet worden.

Je hebt boven­dien het recht om niet aan geau­to­ma­ti­seer­de indi­vi­du­e­le besluit­vor­ming of pro­fi­ling te wor­den onder­wor­pen. Wij ver­wer­ken je gege­vens niet op zoda­ni­ge wij­ze dat dit recht van toe­pas­sing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan con­tact op met ons con­tact­per­soon voor privacyzaken.

 

Cookies

Functionele cookies

Func­ti­o­ne­le coo­kies zijn nood­za­ke­lijk voor een goed func­ti­o­ne­ren­de web­si­te. Een voor­beeld is de moge­lijk­heid om te kun­nen rea­ge­ren op een blogpost.

Google Search Console en Google Analytics

Om onze web­si­te te opti­ma­li­se­ren wor­den gege­vens ver­za­meld over het surf­ge­drag op hair7.nl. Hier­door kun­nen wij zien hoe bezoe­kers onze web­si­te gebrui­ken en deze ver­be­te­ren. Via onze web­si­te wor­den er daar­om coo­kies van Goog­le geplaatst. Deze infor­ma­tie is zo goed moge­lijk gea­no­ni­mi­seerd. Hair7even kan geen per­soon­lij­ke gege­vens her­lei­den uit de ver­za­mel­de gege­vens van Goog­le search Con­so­le en Ana­ly­tics. Wij ont­van­gen geen IP-adres­sen of ande­re adres- of per­soons­ge­ge­vens. De infor­ma­tie die wij ont­van­gen via Goog­le Search Con­so­le en Ana­ly­tics wordt door ons niet met der­den gedeeld.

Deze Goog­le Ana­ly­tics coo­kies wor­den 14 maan­den bewaard. Alle gege­vens zijn geanonimiseerd.

Goog­le Search Con­so­le en Ana­ly­tics is onder­deel van het Ame­ri­kaan­se bedrijf Goog­le. Goog­le zal de ver­kre­gen infor­ma­tie enkel met der­den delen wan­neer zij hier­toe wet­te­lijk ver­plicht wor­den of voor zover der­den de infor­ma­tie namens Goog­le ver­wer­ken. Wij heb­ben Goog­le geen toe­stem­ming gege­ven de ver­kre­gen infor­ma­tie te gebrui­ken voor ande­re dien­sten van Goog­le. De ver­za­mel­de infor­ma­tie wordt op Ame­ri­kaan­se ser­vers opge­sla­gen. Goog­le con­for­meert zich aan de EU-US Pri­va­cy Shield principes.

Meer infor­ma­tie over het beleid van Goog­le vind u in het Pri­va­cy­be­leid van Google.

Coo­kies van Lap­o­sta
Voor het ver­stu­ren van de nieuws­brief maken wij gebruik van Lap­o­sta. Ook Lap­o­sta maakt gebruik van coo­kies. Meer infor­ma­tie hier­over kunt u vin­den in de pri­va­cy poli­cy van Laposta.

Cookies van Social Media buttons

Via een code kun­nen de ver­schil­len­de soci­al media kana­len coo­kies plaat­sen. Hier­mee is het moge­lijk een blog­post van onze web­si­te delen op uw eigen soci­al media account.

Wij gebrui­ken soci­al media but­tons voor Lin­ked In, Twit­ter, Facebook en Pin­te­rest. In de pri­va­cy­ver­kla­rin­gen van de betref­fen­de soci­al media kana­len kunt u lezen wat zij pre­cies met de ver­za­mel­de infor­ma­tie doen.

Links/ koppelingen

Op onze web­si­te bevin­den links/ kop­pe­lin­gen naar exter­ne web­si­tes. Door op een link te klik­ken bezoekt u een exter­ne web­si­te. Het kan zijn dat deze web­si­te gebruik maakt van coo­kies. Voor meer infor­ma­tie hier­over raden wij u aan de coo­kie- of pri­va­cy­ver­kla­ring van de betref­fen­de web­si­te te lezen.

Cookies uitschakelen en/ of verwijderen

Wilt u coo­kies uit­scha­ke­len en/ of ver­wij­de­ren? Dit doet u via de instel­lin­gen van uw brow­ser. Wan­neer u coo­kies uit­scha­kelt werkt onze web­si­te moge­lijk min­der goed en kan het zijn dat dat u bepaal­de func­ties van onze web­si­te niet meer kunt gebruiken.

Inter­net Explo­rer
Ga naar Extra > Inter­ne­top­ties > Alge­meen. Klik bij Brow­se­ge­ge­vens op Ver­wij­de­ren, vink Coo­kies en web­si­te­ge­ge­vens aan en klik op Verwijderen.

Fire­fox
Ga naar Voor­keu­ren > Pri­va­cy. Klik op Ver­wij­der indi­vi­du­e­le coo­kies > Ver­wij­der alles (of selec­teer wel­ke coo­kies u wilt verwijderen).

Chro­me
Ga in het menu naar Brow­se­ge­ge­vens wis­sen. Selec­teer een peri­o­de en vink Coo­kies en ande­re site­ge­ge­vens aan. Klik op Brow­se­ge­ge­vens wissen.

Safa­ri
Ga naar Voor­keu­ren > Pri­va­cy. Klik op Ver­wij­der alle web­si­te­ge­ge­vens of kies wat je met de coo­kies wilt doen.

privacyzaken