Privacy- en cookiebeleid

Hair7even is geves­tigd aan de Bredero­laan 2 in Waddinxveen en is te bereiken op tele­foon­num­mer 0182 613 293 of via het e‑mailadres info@hair7.nl.

Dit pri­va­cy- en cook­iebeleid is van toepass­ing voor het gebruik van onze web­site hair7.nl en de daarop ontsloten dien­stver­len­ing van Hair7even. De ingangs­da­tum voor de geldigheid van deze voor­waar­den is 01-04-2021. Met het pub­liceren van een nieuwe ver­sie ver­valt de geldigheid van alle voor­gaande versies.

privacy algemeen

Hair7even vin­dt jouw pri­va­cy belan­grijk en dat er ver­ant­wo­ord met per­soon­s­gegevens omge­gaan moet wor­den. Daarom ver­w­erken alleen gegevens die nodig zijn voor (het ver­beteren van) onze dien­stver­len­ing. Wij gaan zorgvuldig met de infor­matie die wij over je verza­me­len. De gegevens die wij van je ont­van­gen wor­den uit­slui­tend gebruikt voor het daar­voor bestemde doel. Wij stellen jouw gegevens nooit ter beschikking voor com­mer­ciële doel­stellin­gen aan derden.

In dit pri­va­cy- en cook­iebeleid lees je welke gegevens door ons wordt verza­meld, waar deze gegevens voor wor­den gebruikt en met wie en onder welke voor­waar­den deze gegevens eventueel met der­den gedeeld kun­nen wor­den. Ook leggen wij je uit op welke wijze jouw gegevens opges­la­gen wor­den en hoe wij jouw gegevens tegen mis­bruik bescher­men en welke recht­en je hebt met betrekking tot de door jou aan ons ver­strek­te persoonsgegevens.

Mocht je vra­gen hebben over dit pri­va­cy- en cook­iebeleid kun je con­tact opne­men met ons con­tact­per­soon voor pri­va­cyza­k­en. Je vin­dt de con­tact­gegevens aan het einde van deze verklaring.

doel van de verwerking

Algemeen doel

Als klant van Hair7even verza­me­len en bewaren per­soon­s­gegevens zoals naam, e‑mailadres, tele­foon­num­mer. Zolang je klant bent bij ons hebben we deze gegevens nodig. De gegevens die Hair7even verza­melt zijn uit­slui­tend ten beho­eve van onze dienstverlening.

Jouw gegevens wor­den niet met der­den gedeeld, anders dan om aan boekhoud­kundi­ge en overige admin­is­tratieve ver­plichtin­gen te vol­doen. Deze der­den zijn alle­maal tot geheimhoud­ing gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wet­telijke verplichting.

We ver­w­erken (mogelijk) de vol­gende gegevens van jou:

 • Je naam
 • Geboorte­da­tum*
 • Ges­lacht*
 • Adres­gegevens*
 • Je tele­foon­num­mer*
 • Je e‑mailadres*
 • Jouw bankreken­ingnum­mer met tenaamstelling*
 • Gegevens over je activiteit­en op onze website

Overige gegevens:

 • Gegevens over jouw sur­fge­drag op onze site;
 • Inter­net­brows­er en appa­raat type.

Gegevens die wij (mogelijk) verza­me­len n.a.v. jouw bezoeken en con­tacten met onze salon:

 • Klant­gegevens uit onze his­to­rie met jou:
 • Gemaak­te afspraken
 • Behan­delin­gen
 • Gekochte pro­ducten
 • Recepten
 • Kass­abon­nen
 • Ges­paarde punten
 • Verkochte abon­nementen
 • SEPA incasso’s
 • Log ver­zon­den e‑mail

Door jou inge­vuld in een con­tactscherm (de met een * gemar­keerde gegevens zijn niet ver­plicht dus daarover beschikken wij alleen als jij ervoor kiest deze gegevens te verstrekken).

Boven­staande per­soon­s­gegevens hebben wij van jou verkre­gen of vanu­it open­bare bron­nen zoals social media.

Nieuwsbrief (laposta)

Onze nieuws­brief wordt ver­stu­urd met Lapos­ta. Je ont­vangt alleen de nieuws­brief wan­neer je je hier­voor hebt ingeschreven via onze web­site of als je gebruik hebt gemaakt van ons online boek­ingssys­teem. Onder­aan elke e‑mail staat een link om je af te melden van de nieuws­brief. We bewaren deze gegevens voor dit doeleinde, tot­dat u zich heeft uitgeschreven.

Om u de nieuws­brief te kun­nen ver­s­turen, wordt je naam en e‑mailadres ver­w­erkt door Lapos­ta. Jouw per­soon­s­gegevens wor­den door Lapos­ta beveiligd opges­la­gen.

Lapos­ta maakt gebruik van cook­ies en andere inter­net­tech­nolo­gieën die lat­en zien of e‑mails wor­den geopend en gelezen. Infor­matie over hoe Lapos­ta met uw gegevens omgaat, kunt in vin­den in de pri­va­cy pol­i­cy van Lapos­ta.

Contact

Wan­neer je con­tact met ons opneemt per tele­foon, e‑mail, ons con­tact­for­muli­er, What­sApp of social media hebben we automa­tisch gegevens van je ont­van­gen. Deze ver­w­erken we om te kun­nen rea­geren op uw bericht.

Fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Het kan voorkomen dat Hair7even op grond van wet­telijke ver­plichtin­gen jouw gegevens moet delen in ver­band met een uit over­hei­dswege fis­caal of strafrechtelijk onder­zoek. In zo’n sit­u­atie zijn wij ged­won­gen deze gegevens vrij te geven aan de betr­e­f­fende instantie.

Bewaartermijn

Jouw gegevens wor­den bewaard zolang je klant bij ons bent. Dit houdt in dat wij jouw gegevens bewaren tot­dat je aangeeft dat je geen gebruik meer wenst te mak­en van onze dien­sten. wij zullen dit opvat­ten als een vergeetver­zoek en uw per­soon­s­gegevens volledig uit ons klantenbe­stand verwijderen.

Om mis­bruik te voorkomen ver­s­turen wij kopieën en (persoons)gegevens uit­slui­tend naar het ons bek­ende e‑mailadres. Wan­neer je jouw gegevens wenst te ont­van­gen op bijvoor­beeld een afwijk­end e‑mailadres of een postadres zullen wij je vra­gen om je te legitimeren.

Wij houden een admin­is­tratie bij van afge­han­delde ver­zoeken, in het geval van een vergeetver­zoek admin­istr­eren wij geanon­imiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ont­vang je in de machinelees­bare gegevensin­del­ing die wij bin­nen onze sys­te­men hanteren.

Van­wege admin­is­tratieve ver­plichtin­gen bewaren we betaal­gegevens met jouw (persoons)gegevens voor 8 jaar.

recht op inzage

Algemeen

Je hebt als betrokkene bepaalde recht­en met betrekking tot de per­soon­s­gegevens die door ons of namens ons wor­den ver­w­erkt. In dit gedeelte leggen we uit welke recht­en dit zijn en hoe je je op deze recht­en kunt beroepen.

Inzage, rectificatie en wissing

je hebt het recht om te weten welke per­soon­s­gegevens we van je ver­w­erken en je mag ver­vol­gens ver­zoeken deze te lat­en rec­ti­fi­ceren of te wissen.

Een ver­zoek voor inzage, rec­ti­fi­catie of wiss­ing kun je sturen naar con­tact­per­soon voor pri­va­cyza­k­en. Je ont­vangt bin­nen 30 dagen een reac­tie op jouw ver­zoek. Wordt je ver­zoek ingewil­ligd, dan sturen wij een kopie van jouw gegevens naar het ons bek­ende e‑mailadres.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te ver­zoeken de ver­w­erk­ing van jouw per­soon­s­gegevens te beperken, bijvoor­beeld, wan­neer de gegevens niet meer juist zijn, de ver­w­erk­ing onrecht­matig is of we jouw per­soon­s­gegevens niet meer nodig hebben.

Je kunt jouw ver­zoek voor beperk­ing van jouw per­soon­s­gegevens sturen naar ons con­tact­per­soon voor pri­va­cyza­k­en. Je ont­vangt bin­nen 30 dagen een reac­tie op jouw ver­zoek. Als jouw ver­zoek wordt ingewil­ligd sturen wij een beves­tig­ing dat gegevens m.b.t. de beperk­ing niet langer ver­w­erkt zullen wor­den naar het ons bek­ende e‑mailadres.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw per­soon­s­gegevens van ons in een gestruc­tureerde, gang­bare en machi­naal lees­bare vorm te ont­van­gen, zodat je deze aan een andere par­tij kunt over­dra­gen, wan­neer je ons toestem­ming had gegeven om uw gegevens te ver­w­erken en wan­neer de ver­w­erk­ing geau­toma­tiseerd is gedaan.

Een ver­zoek hier­voor kun je indi­enen bij ons con­tact­per­soon voor pri­va­cyza­k­en. Je ont­vangt bin­nen 30 dagen een reac­tie op je ver­zoek. Als jouw ver­zoek wordt ingewil­ligd sturen wij je op het bij ons bek­ende e‑mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben ver­w­erkt of in opdracht van ons door andere ver­w­erk­ers of der­den zijn ver­w­erkt. Naar alle waarschi­jn­lijkheid kun­nen wij in een dergelijk geval de dien­stver­len­ing niet langer voortzetten, omdat de veilige kop­pel­ing van databe­standen dan niet langer kan wor­den gegarandeerd.

Recht op bezwaar en overige rechten

In veel voorkomende gevallen heb je het recht bezwaar te mak­en tegen de ver­w­erk­ing van jouw per­soon­s­gegevens door Hair7even of in opdracht van ons. Wan­neer je bezwaar maakt, zullen zij direct de ver­w­erk­ing van per­soon­s­gegevens stak­en in afwacht­ing van de afhan­del­ing van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (lat­en ver­w­erken) ter beschikking stellen aan je. Daar­na zal de ver­w­erk­ing bli­jvend stopgezet worden.

Je hebt boven­di­en het recht om niet aan geau­toma­tiseerde indi­vidu­ele besluitvorm­ing of pro­fil­ing te wor­den onder­wor­pen. Wij ver­w­erken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepass­ing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan con­tact op met ons con­tact­per­soon voor privacyzaken.

 

Cookies

Functionele cookies

Func­tionele cook­ies zijn noodza­ke­lijk voor een goed func­tionerende web­site. Een voor­beeld is de mogelijkheid om te kun­nen rea­geren op een blogpost.

Google Search Console en Google Analytics

Om onze web­site te opti­malis­eren wor­den gegevens verza­meld over het sur­fge­drag op hair7.nl. Hier­door kun­nen wij zien hoe bezoek­ers onze web­site gebruiken en deze ver­beteren. Via onze web­site wor­den er daarom cook­ies van Google geplaatst. Deze infor­matie is zo goed mogelijk geanon­imiseerd. Hair7even kan geen per­soon­lijke gegevens her­lei­den uit de verza­melde gegevens van Google search Con­sole en Ana­lyt­ics. Wij ont­van­gen geen IP-adressen of andere adres- of per­soon­s­gegevens. De infor­matie die wij ont­van­gen via Google Search Con­sole en Ana­lyt­ics wordt door ons niet met der­den gedeeld.

Deze Google Ana­lyt­ics cook­ies wor­den 14 maan­den bewaard. Alle gegevens zijn geanonimiseerd.

Google Search Con­sole en Ana­lyt­ics is onderdeel van het Amerikaanse bedri­jf Google. Google zal de verkre­gen infor­matie enkel met der­den delen wan­neer zij hier­toe wet­telijk ver­plicht wor­den of voor zover der­den de infor­matie namens Google ver­w­erken. Wij hebben Google geen toestem­ming gegeven de verkre­gen infor­matie te gebruiken voor andere dien­sten van Google. De verza­melde infor­matie wordt op Amerikaanse servers opges­la­gen. Google con­formeert zich aan de EU-US Pri­va­cy Shield principes.

Meer infor­matie over het beleid van Google vind u in het Pri­va­cy­beleid van Google.

Cook­ies van Lapos­ta
Voor het ver­s­turen van de nieuws­brief mak­en wij gebruik van Lapos­ta. Ook Lapos­ta maakt gebruik van cook­ies. Meer infor­matie hierover kunt u vin­den in de pri­va­cy pol­i­cy van Laposta.

Cookies van Social Media buttons

Via een code kun­nen de ver­schil­lende social media kanalen cook­ies plaat­sen. Hier­mee is het mogelijk een blog­post van onze web­site delen op uw eigen social media account.

Wij gebruiken social media but­tons voor Linked In, Twit­ter, Face­book en Pin­ter­est. In de pri­va­cyverk­larin­gen van de betr­e­f­fende social media kanalen kunt u lezen wat zij pre­cies met de verza­melde infor­matie doen.

Links/ koppelingen

Op onze web­site bevin­den links/ kop­pelin­gen naar externe web­sites. Door op een link te klikken bezoekt u een externe web­site. Het kan zijn dat deze web­site gebruik maakt van cook­ies. Voor meer infor­matie hierover raden wij u aan de cook­ie- of pri­va­cyverk­lar­ing van de betr­e­f­fende web­site te lezen.

Cookies uitschakelen en/ of verwijderen

Wilt u cook­ies uitschake­len en/ of ver­wi­jderen? Dit doet u via de instellin­gen van uw brows­er. Wan­neer u cook­ies uitschakelt werkt onze web­site mogelijk min­der goed en kan het zijn dat dat u bepaalde func­ties van onze web­site niet meer kunt gebruiken.

Inter­net Explor­er
Ga naar Extra > Inter­ne­top­ties > Alge­meen. Klik bij Browsegegevens op Ver­wi­jderen, vink Cook­ies en web­sitegegevens aan en klik op Verwijderen.

Fire­fox
Ga naar Voorkeuren > Pri­va­cy. Klik op Ver­wi­jder indi­vidu­ele cook­ies > Ver­wi­jder alles (of selecteer welke cook­ies u wilt verwijderen).

Chrome
Ga in het menu naar Browsegegevens wis­sen. Selecteer een peri­ode en vink Cook­ies en andere sitegegevens aan. Klik op Browsegegevens wissen.

Safari
Ga naar Voorkeuren > Pri­va­cy. Klik op Ver­wi­jder alle web­sitegegevens of kies wat je met de cook­ies wilt doen.

privacyzaken