Hoofdhuid

mooi gezond haar begint bij
een gezonde hoofdhuid
Hair7even is gespe­cialiseerd in hoofd­huid­prob­le­men zoals pso­ri­a­sis, droge hoofd­huid / schil­ver­ing of vette hoofd­huid. Wij kun­nen je helpen om de hoofd­huid weer in bal­ans te bren­gen. Hair7even werkt met pro­fes­sionele pro­ducten van Mediceu­ti­cals die spe­ci­aal zijn ontwikkeld om het haar en de hoofd­huid in een opti­male con­di­tie bren­gen en houden. Maak een afspraak voor een advies­ge­sprek, zodat wij de hoofd­huid kun­nen analy­seren. We zullen ver­vol­gens pro­ducten uit de Mediceu­ti­cals lijn advis­eren en indi­en nodig een behan­delplan opstellen. Samen pakken we het prob­leem vanaf de wor­tel aan. 
Wist je dat?
  • Een op de vier man­nen, vrouwen en kinderen momenteel last hebben van veel voorkomende hoofdhuidproblemen.
  • Meer dan 90% van alle mensen ooit te mak­en kri­jgt met hoofd­huid­prob­le­men: roos, pso­ri­a­sis, seb­or­rhe­ic der­mati­tis, eczeem of een droge hoofdhuid.
  • Het optre­den van verve­lende hoofd­huid aan­doenin­gen steeds vak­er voorkomt, vooral een vette hoofdhuid.
  • Een onge­zonde hoofd­huid mede oorza­ak is van haaruitval.
  • De meest verkochte sham­poo in de wereld een med­i­c­i­nale anti-roos behan­del­ing is.
Scalp first producten Mediceuticals | Hair7even
mediceu­ti­cals
Scalp First

Een paar veel voorkomende oorza­k­en van een onrustige hoofd­huid zijn roos, seb­or­rhe­ic dermti­tis, vette of droge hoofd­huid, psoriasis.

De scalp first behan­del­ing van Mediceu­ti­cals helpt om de hoofd­huid weer te rust te lat­en komen. Na de behan­del­ing raden we enkele pro­ducten aan die geschikt voor jouw hoofdhuidprobleem.

De scalp first behan­del­ing kost € 23,00.

veelvoorkomende
hoofd­huid­prob­le­men
Seborrheic Dermatitis

Mensen met een vette hoofd­huid hebben meestal ook last van roos. Dit komt door­dat een vette hoofd­huid de groei van gist onder­s­te­unt. Seb­or­rhe­ic Der­mati­tis, of vette hoofdhuid/haar, komt niet alleen voor tij­dens de tiener­jaren maar ook op lat­ere leefti­jd. Er is een duidelijke toe­name in het aan­tal mensen met een vette hoofd­huid, vooral bij oud­ere man­nen en vrouwen. Waarschi­jn­lijk is dit hor­moon gerelateerd.

Vette hoofdhuid

Talg is een natu­urlijke stof die wordt afgeschei­den door de tal­gk­lieren. Wan­neer de klieren van een per­soon teveel talg pro­duc­eren, lei­dt dit tot een over­pro­duc­tie van talg (olie). Dit draagt bij aan vet haar en een vette hoofd­huid en kan daar­naast acne veroorza­k­en op het lichaam of gezicht. Leefti­jd, ges­lacht en indi­vidu­ele hor­moon­spiegels kun­nen ook een rol spe­len bij een over­matige talgproductie.

ROOS

Bij roos is er sprake van een over­matige pro­duc­tie van huid­cellen. Symp­tomen zijn witte, vette uitziende schil­fers van dode huid, die de haren en schoud­ers bedekken en een jeuk­ende, schil­ferige hoofdhuid.

Droge hoofdhuid / schilvering

Type­r­end voor een droge hoofd­huid is een strak gevoel en droge huid­vlokken die van de hoofd­huid vallen. De meest voorkomende oorza­k­en van een droge hoofd­huid zijn het kli­maat, zwem­baden, bloot­stelling aan de zon en agressieve sham­poos die de natu­urlijke talg op de hoofd­huid oplossen en teveel vocht onttrekken.

Psoriasis

Pso­ri­a­sis is een chro­nis­che huidziek­te. Mensen die last hebben van pso­ri­a­sis ervaren klacht­en zoals jeuk, rode huid en schil­fers. Pso­ri­a­sis is niet besmet­telijk en erfe­lijke fac­toren spe­len een grote rol bij de ziekte.

Pso­ri­a­sis ontstaat wan­neer huid­cellen zich snel ver­menigvuldigen onder het opper­vlak van de huid en zich ophopen voor­dat ze de kans kri­j­gen om te vol­groeien. Meestal duurt huid­celvernieuwing ongeveer een maand, maar met pso­ri­a­sis vin­dt het pro­ces slechts in een paar dagen plaats. Dit zorgt ervoor dat de huid­cellen niet genoeg tijd kri­j­gen om af te ster­ven en los te lat­en waar­door zij zich ophopen op de huid. Dit zorgt voor veel irri­tatie en jeuk om dat deze huid­schil­fers vaak ontsto­ken raken.