Hoofdhuid

mooi gezond haar begint bij
een gezon­de hoofdhuid
Hair7even is gespe­ci­a­li­seerd in hoofd­huid­pro­ble­men zoals pso­ri­a­sis, dro­ge hoofd­huid / schil­ve­ring of vet­te hoofd­huid. Wij kun­nen je hel­pen om de hoofd­huid weer in balans te bren­gen. Hair7even werkt met pro­fes­si­o­ne­le pro­duc­ten van Medi­ceu­ti­cals die spe­ci­aal zijn ont­wik­keld om het haar en de hoofd­huid in een opti­ma­le con­di­tie bren­gen en hou­den. Maak een afspraak voor een advies­ge­sprek, zodat wij de hoofd­huid kun­nen ana­ly­se­ren. We zul­len ver­vol­gens pro­duc­ten uit de Medi­ceu­ti­cals lijn advi­se­ren en indien nodig een behan­del­plan opstel­len. Samen pak­ken we het pro­bleem van­af de wor­tel aan. 
Wist je dat?
  • Een op de vier man­nen, vrou­wen en kin­de­ren momen­teel last heb­ben van veel voor­ko­men­de hoofdhuidproblemen.
  • Meer dan 90% van alle men­sen ooit te maken krijgt met hoofd­huid­pro­ble­men: roos, pso­ri­a­sis, sebor­r­heic der­ma­ti­tis, eczeem of een dro­ge hoofdhuid.
  • Het optre­den van ver­ve­len­de hoofd­huid aan­doe­nin­gen steeds vaker voor­komt, voor­al een vet­te hoofdhuid.
  • Een onge­zon­de hoofd­huid mede oor­zaak is van haaruitval.
  • De meest ver­koch­te sham­poo in de wereld een medi­ci­na­le anti-roos behan­de­ling is.
Scalp first producten Mediceuticals | Hair7even
medi­ceu­ti­cals
Scalp First

Een paar veel voor­ko­men­de oor­za­ken van een onrus­ti­ge hoofd­huid zijn roos, sebor­r­heic derm­ti­tis, vet­te of dro­ge hoofd­huid, psoriasis.

De scalp first behan­de­ling van Medi­ceu­ti­cals helpt om de hoofd­huid weer te rust te laten komen. Na de behan­de­ling raden we enke­le pro­duc­ten aan die geschikt voor jouw hoofdhuidprobleem.

De scalp first behan­de­ling kost € 23,00.

veel­voor­ko­men­de
hoofd­huid­pro­ble­men
Seborrheic Dermatitis

Men­sen met een vet­te hoofd­huid heb­ben meest­al ook last van roos. Dit komt door­dat een vet­te hoofd­huid de groei van gist onder­steunt. Sebor­r­heic Der­ma­ti­tis, of vet­te hoofdhuid/haar, komt niet alleen voor tij­dens de tie­ner­ja­ren maar ook op late­re leef­tijd. Er is een dui­de­lij­ke toe­na­me in het aan­tal men­sen met een vet­te hoofd­huid, voor­al bij oude­re man­nen en vrou­wen. Waar­schijn­lijk is dit hor­moon gerelateerd.

Vette hoofdhuid

Talg is een natuur­lij­ke stof die wordt afge­schei­den door de talg­klie­ren. Wan­neer de klie­ren van een per­soon teveel talg pro­du­ce­ren, leidt dit tot een over­pro­duc­tie van talg (olie). Dit draagt bij aan vet haar en een vet­te hoofd­huid en kan daar­naast acne ver­oor­za­ken op het lichaam of gezicht. Leef­tijd, geslacht en indi­vi­du­e­le hor­moon­spie­gels kun­nen ook een rol spe­len bij een over­ma­ti­ge talgproductie.

ROOS

Bij roos is er spra­ke van een over­ma­ti­ge pro­duc­tie van huid­cel­len. Symp­to­men zijn wit­te, vet­te uit­zien­de schil­fers van dode huid, die de haren en schou­ders bedek­ken en een jeu­ken­de, schil­fe­ri­ge hoofdhuid.

Droge hoofdhuid / schilvering

Type­rend voor een dro­ge hoofd­huid is een strak gevoel en dro­ge huid­vlok­ken die van de hoofd­huid val­len. De meest voor­ko­men­de oor­za­ken van een dro­ge hoofd­huid zijn het kli­maat, zwem­ba­den, bloot­stel­ling aan de zon en agres­sie­ve sham­poos die de natuur­lij­ke talg op de hoofd­huid oplos­sen en teveel vocht onttrekken.

Psoriasis

Pso­ri­a­sis is een chro­ni­sche huid­ziek­te. Men­sen die last heb­ben van pso­ri­a­sis erva­ren klach­ten zoals jeuk, rode huid en schil­fers. Pso­ri­a­sis is niet besmet­te­lijk en erfe­lij­ke fac­to­ren spe­len een gro­te rol bij de ziekte.

Pso­ri­a­sis ont­staat wan­neer huid­cel­len zich snel ver­me­nig­vul­di­gen onder het opper­vlak van de huid en zich opho­pen voor­dat ze de kans krij­gen om te vol­groei­en. Meest­al duurt huid­cel­ver­nieu­wing onge­veer een maand, maar met pso­ri­a­sis vindt het pro­ces slechts in een paar dagen plaats. Dit zorgt ervoor dat de huid­cel­len niet genoeg tijd krij­gen om af te ster­ven en los te laten waar­door zij zich opho­pen op de huid. Dit zorgt voor veel irri­ta­tie en jeuk om dat deze huid­schil­fers vaak ont­sto­ken raken.