Behandelingen

wie we zijn
hair­7even

Hair7even is een klei­ne gezel­li­ge kap­sa­lon voor het hele gezin. Onze haar­sty­lis­ten, Bren­da en Bian­ca, heb­ben hart voor het vak en nemen de tijd voor je. Ze hou­den de laat­ste haart­rends scherp in de gaten en zijn gespe­ci­a­li­seerd in haar- en hoofd­huid­pro­ble­men. Heb je een vraag of wil je advies? Laat het ons weten, we hel­pen je graag ver­der! We ver­wel­ko­men je graag in de salon onder ’t genot van een kop­je kof­fie of thee.

experts in
haar en hoofdhuid

Haar­uit­val en hoofd­huid­pro­ble­men zoals pso­ri­a­sis, vet­te hoofd­huid, schil­ve­ring en eczeem komen steeds vaker voor. Een veel­voor­ko­men­de oor­zaak is stress. Hair7even kan je helpen.

Wij wer­ken met pro­fes­si­o­ne­le haar- en hoofdhuid­producten van Medi­ceu­ti­cals. Deze zijn pro­duc­ten zijn spe­ci­aal ont­wik­kelt om het haar en de hoofd­huid in opti­ma­le con­di­tie te bren­gen en houden.

Kom langs voor pas­send advies en behan­de­ling. Wij hel­pen je graag ver­der met een gezon­de ver­zor­ging van haar en hoofdhuid.

Haarstylist Brenda | Hair7even
Bren­da
Eige­naar en haarstylist

Bren­da werkt ruim 25 jaar als kap­per. Zij is op haar 17e begon­nen bij een salon in Bos­koop. In 2009 ging Bren­da ver­der bij Nelly’s Haar­sa­lon. Op 1 april 2021 heeft Bren­da de salon overgenomen.


Het is altijd mijn droom geweest om een leu­ke gezel­li­ge kap­sa­lon te run­nen en na 12 jaar komt dat ein­de­lijk uit. 

Waarom de salon Hair7even heet?
Niet alleen is het een geluks­ge­tal, maar voor ons een magisch cij­fer. De 7 komt veel voor in ons gezin. In al onze ver­jaar­da­gen zit een 7 in de datum. Van­daar dat de 7 niet mocht ont­bre­ken in de naam van de salon.

Ik kijk er naar uit om jul­lie te ver­wel­ko­men in mijn eigen zaak Hair7even, maar ook mij ver­der te ont­wik­ke­len in het kappersvak. 

Tot gauw! 
Brenda
Haarstylist Bianca | Hair7even
Bian­ca
Haar­sty­list

Met veel pas­sie voor mooi haar stre­ven wij er naar om iede­re klant een mooi kap­sel te geven. Dit doen wij door te kij­ken naar de hui­di­ge trends en tech­nie­ken, maar daar­naast ook door goed naar de wen­sen van de klant te luis­te­ren en te over­leg­gen wat moge­lijk is.


Mijn naam is Bian­ca, 37 len­tes jong en woon­ach­tig in Wad­dinx­veen. Inmid­dels ben ik bij­na 20 jaar kap­per, waar­van 16 jaar in Rot­ter­dam-Hil­le­gers­berg en de afge­lo­pen 4 jaar in Waddinxveen. 

Ik werk al een aan­tal jaar met Bren­da samen en kijk uit naar deze nieu­we samenwerking.

Ik hoop je snel te mogen ont­van­gen in de salon!
Bianca 
Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Maak dan snel (onli­ne) een afspraak of kom langs om een datum te prikken!

Haarstylist Monika | Hair7even
Moni­ka
Haar­sty­list

Moni­ka is een ech­te Wad­dinx­veen­se en woont al haar hele leven op het dorp. Moni­ka heeft het knip­pen goed in de vin­gers. Zij is bij­na 30 jaar werk­zaam in het kap­pers­vak. Ze heeft eer­der bij twee ande­re salons gewerkt. 


Ik vind het leuk om het bij te dra­gen aan het uiter­lijk van klan­ten. ‘Als je haar maar goed zit!’ 

Ik ont­vang je graag in de salon. 
Monika