Haaruitval

dun­ner wor­dend haar
haaruit­val

Helaas komt dun­ner wor­dend haar of haaruit­val steeds vak­er voor bij zow­el man­nen als vrouwen. Dit kan o.a. veroorza­akt wor­den door stress, trau­ma, med­icatie, erfe­lijkheid, menopauze of oud­er­dom. De meest voorkomende oorza­k­en zijn andro­gen­tic alope­cia en alope­cia area­ta. Voor deze vor­men van haaruit­val heeft Mediceu­ti­cals de Advanced Hair Restora­tion Tech­nol­o­gy lijn ontwikkeld. 

Androgenetic Alopecia

Man­nelijk vorm van haarver­lies
Andro­gen­tic alope­cia is een veel voorkomende vorm van per­ma­nente haaruit­val. Bij man­nen die vat­baar zijn voor alope­cia andro­ge­net­i­ca kan haaruit­val begin­nen op elk moment na de puberteit. Meestal begint het haarver­lies bovenop de hoofd­huid en bij de inham­men. De haren aan de zijkan­ten van het hoofd en de achterkant vallen niet uit. Voor veel vrouwen begint alope­cia andro­ge­net­i­ca tij­dens de menopauze.

ALOPECIA AREATA

Pleks­gewi­jze kaal­heid
Alope­cia area­ta is een ziek­te van de haar­wor­tels. De plekken waar de haar­wor­tels zijn aange­tast zijn in de regel rond of ovaal. In de plekken vallen (vri­jwel) alle haren uit, ter­wi­jl de huid eromheen een nor­male haar­groei toont. Het gevolg is dat er één of meer kale gebieden ontstaan. De pre­cieze oorza­ak van alope­cia area­ta is onbekend.

haaruit­val bij
chemobe­han­del­ing

Afhanke­lijk van de chemother­a­pie (cyto­sta­t­i­ca) kan het haar uit­vallen. Er is dus niet alti­jd sprake van haaruit­val bij chemother­a­pie. Haaruit­val treedt meestal op twee tot drie weken na de eerste behan­del­ing. Door chemother­a­pie wordt de hoofd­huid gevoeliger voor invloe­den van buite­naf, zoals kou en warmte. Ook wordt de hoofd­huid droger en kan er schil­fer­ing ontstaan. Haarver­lies door chemother­a­pie is tijdelijk.

Na de kuur duurt het enkele weken voor­dat het haar weer begint te groeien. Het haarza­k­je heeft tijd nodig om te her­stellen voor­dat het weer gezond haar kan pro­duc­eren. Aan­vanke­lijk zal het haar dun­ner zijn en anders van struc­tu­ur. Zo kan iemand met sti­jl haar na de kuur krullen kri­j­gen en omgekeerd.

Tips bij haaruit­val door chemotherapie

  • Laat uw haar­w­erk (pruik) aan­meten bij een erk­ende haar­w­erk­spe­cial­ist voor vakkundi­ge begelei­d­ing en pro­fes­sioneel advies.
  • Ver­zorg uw hoofd­huid dagelijks.
    Gebruik tij­dens deze peri­ode een zijden/satijnen kussensloop.
  • Wees voorzichtig met uw hoofd­huid in het directe zon­licht, door de chemother­a­pie kan uw hoofd­huid gevoeliger zijn.

De pro­ducten van Mediceu­ti­cals onder­s­te­unen de stim­u­latie van nieuwe haar­groei en helpen om de con­di­tie van de hoofd­huid en de haren te opti­malis­eren. Voor een opti­maal resul­taat advis­eren we om reeds te starten vóór de chemo-behan­del­ing. Ook na de chemo-behan­del­ing kun je de pro­ducten gebruiken om haar en hoofd­huid in opti­male con­di­tie te houden.

Neem contact met ons op voor persoonlijk advies

telefoon
0182 613 293

e‑mail
info@hair7.nl
Haaruitval door chemotherapie | Hair7even