Haaruitval

dun­ner wor­dend haar
haar­uit­val

Helaas komt dun­ner wor­dend haar of haar­uit­val steeds vaker voor bij zowel man­nen als vrou­wen. Dit kan o.a. ver­oor­zaakt wor­den door stress, trau­ma, medi­ca­tie, erfe­lijk­heid, meno­pau­ze of ouder­dom. De meest voor­ko­men­de oor­za­ken zijn andro­gen­tic alope­cia en alope­cia are­a­ta. Voor deze vor­men van haar­uit­val heeft Medi­ceu­ti­cals de Advan­ced Hair Res­tora­ti­on Tech­no­lo­gy lijn ontwikkeld. 

Androgenetic Alopecia

Man­ne­lijk vorm van haar­ver­lies
Andro­gen­tic alope­cia is een veel voor­ko­men­de vorm van per­ma­nen­te haar­uit­val. Bij man­nen die vat­baar zijn voor alope­cia andro­ge­ne­ti­ca kan haar­uit­val begin­nen op elk moment na de puber­teit. Meest­al begint het haar­ver­lies boven­op de hoofd­huid en bij de inham­men. De haren aan de zij­kan­ten van het hoofd en de ach­ter­kant val­len niet uit. Voor veel vrou­wen begint alope­cia andro­ge­ne­ti­ca tij­dens de menopauze.

ALOPECIA AREATA

Pleks­ge­wij­ze kaal­heid
Alope­cia are­a­ta is een ziek­te van de haar­wor­tels. De plek­ken waar de haar­wor­tels zijn aan­ge­tast zijn in de regel rond of ovaal. In de plek­ken val­len (vrij­wel) alle haren uit, ter­wijl de huid erom­heen een nor­ma­le haar­groei toont. Het gevolg is dat er één of meer kale gebie­den ont­staan. De pre­cie­ze oor­zaak van alope­cia are­a­ta is onbekend.

haar­uit­val bij
che­mo­be­han­de­ling

Afhan­ke­lijk van de che­mo­the­ra­pie (cyto­sta­ti­ca) kan het haar uit­val­len. Er is dus niet altijd spra­ke van haar­uit­val bij che­mo­the­ra­pie. Haar­uit­val treedt meest­al op twee tot drie weken na de eer­ste behan­de­ling. Door che­mo­the­ra­pie wordt de hoofd­huid gevoe­li­ger voor invloe­den van bui­ten­af, zoals kou en warm­te. Ook wordt de hoofd­huid dro­ger en kan er schil­fe­ring ont­staan. Haar­ver­lies door che­mo­the­ra­pie is tijdelijk.

Na de kuur duurt het enke­le weken voor­dat het haar weer begint te groei­en. Het haar­zak­je heeft tijd nodig om te her­stel­len voor­dat het weer gezond haar kan pro­du­ce­ren. Aan­van­ke­lijk zal het haar dun­ner zijn en anders van struc­tuur. Zo kan iemand met stijl haar na de kuur krul­len krij­gen en omgekeerd.

Tips bij haar­uit­val door chemotherapie

  • Laat uw haar­werk (pruik) aan­me­ten bij een erken­de haar­werk­spe­ci­a­list voor vak­kun­di­ge bege­lei­ding en pro­fes­si­o­neel advies.
  • Ver­zorg uw hoofd­huid dage­lijks.
    Gebruik tij­dens deze peri­o­de een zijden/satijnen kussensloop.
  • Wees voor­zich­tig met uw hoofd­huid in het direc­te zon­licht, door de che­mo­the­ra­pie kan uw hoofd­huid gevoe­li­ger zijn.

De pro­duc­ten van Medi­ceu­ti­cals onder­steu­nen de sti­mu­la­tie van nieu­we haar­groei en hel­pen om de con­di­tie van de hoofd­huid en de haren te opti­ma­li­se­ren. Voor een opti­maal resul­taat advi­se­ren we om reeds te star­ten vóór de che­mo-behan­de­ling. Ook na de che­mo-behan­de­ling kun je de pro­duc­ten gebrui­ken om haar en hoofd­huid in opti­ma­le con­di­tie te houden.

Neem contact met ons op voor persoonlijk advies

telefoon
0182 613 293

e‑mail
info@hair7.nl
Haaruitval door chemotherapie | Hair7even
aan­be­vo­len
pro­duc­ten